dynamoDb tablo oluşturma yml dizimi hatası veriyor

oy
-1

Değil midir LocalSecondaryIndexesbir dizi? Bundan farklı bir sürümü bir sürü çalıştı. İle ve olmadan -, girinti çizgiler / sahne. Ama bunun işe alınamıyor. Bu sözdizimi bana verir Expected params.LocalSecondaryIndexes to be an Array.

CoordinatesTable:
 Type: 'AWS::DynamoDB::Table'
 Properties:
  KeySchema:
   - AttributeName: hashKey
    KeyType: HASH
   - AttributeName: rangeKey
    KeyType: RANGE
  AttributeDefinitions:
   - AttributeName: hashKey
    AttributeType: N
   - AttributeName: rangeKey
    AttributeType: S
   - AttributeName: geohash
    AttributeType: N
  LocalSecondaryIndexes:
   IndexName: geohash-index
   KeySchema:
    - AttributeName: hashKey
     KeyType: HASH
    - AttributeName: geohash
     KeyType: RANGE
   Projection: 
    ProjectionType: All
  ProvisionedThroughput:
   ReadCapacityUnits: 10
   WriteCapacityUnits: 5
  TableName: CoordinatesTable

Bu github projekt almak, json içinde tablodur.

{
 TableName: config.tableName,
 ProvisionedThroughput: {
  ReadCapacityUnits: 10,
  WriteCapacityUnits: 5
 },
 KeySchema: [
  {
   KeyType: HASH,
   AttributeName: config.hashKeyAttributeName
  },
  {
   KeyType: RANGE,
   AttributeName: config.rangeKeyAttributeName
  }
 ],
 AttributeDefinitions: [
  { AttributeName: config.hashKeyAttributeName, AttributeType: 'N' },
  { AttributeName: config.rangeKeyAttributeName, AttributeType: 'S' },
  { AttributeName: config.geohashAttributeName, AttributeType: 'N' }
 ],
 LocalSecondaryIndexes: [
  {
   IndexName: config.geohashIndexName,
   KeySchema: [
    {
     KeyType: 'HASH',
     AttributeName: config.hashKeyAttributeName
    },
    {
     KeyType: 'RANGE',
     AttributeName: config.geohashAttributeName
    }
   ],
   Projection: {
    ProjectionType: 'ALL'
   }
  }
 ]
};

}}

Oluştur 20/10/2018 saat 14:05
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

Ben hata mesajı yanıltıcı ve oldukça belirtmelidir inanıyoruz LocalSecondaryIndexeso JSON temsilinde budur çünkü bir liste olmalıdır. Yani sorunsuz çalışır YAML içinde bunun dışında bir listesini yaparak:

LocalSecondaryIndexes:
 - IndexName: geohash-index
  KeySchema:
   - AttributeName: hashKey
    KeyType: HASH
   - AttributeName: geohash
    KeyType: RANGE
  Projection: 
   ProjectionType: All
Cevap 20/10/2018 saat 14:51
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more